หน้าหลัก พระธรรม พระไตรปิฎก หลักสูตรนักธรรมตรี โท เอก
Search:
"อานนท์เอย ! พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย"
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
อาจารย์วศิน อินทสระ

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม


 มีพุทธพจน์แห่งหนึ่ง สรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้
  ๑. ธรรมทั้งปวง มีฉันทะเป็นมูล (ฉนฺทมูลกา) ๖. ธรรมทั้งปวง มีสติเป็นเจ้าใหญ่ (สตยาธิปเตยฺยา)
  ๒. ธรรมทั้งปวง มีมนสิการเป็นต้นกำเนิด (มนสิการสมฺภวา) ๗. ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยิ่งยอด (ปญฺญุตฺตรา)
  ๓. ธรรมทั้งปวง มีผัสสะเป็นที่ก่อตัวขึ้น (ผสฺสสมุทยา) ๘. ธรรมทั้งปวง มีวิมุติเป็นแก่น (วิมุตฺติสารา)
  ๔. ธรรมทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม (เวทนาสโมสรณา) ๙. ธรรมทั้งปวง มีอมตะเป็นที่หยั่งลง (อมโตคธา)
  ๕. ธรรมทั้งปวง มีสมาธิเป็นประมุข (สมาธิปมุขา) ๑๐. ธรรมทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สิ้นสุด (นิพพานปริโยสานา)
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) :
สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ

หน้าแรก : หมวดพระธรรม
หน้าแรก : พระไตรปิฎก
ขอขอบคุณเนื้อหาพระไตรปิฎก จากเว็บไซต์
http://www.84000.org
http://84000.org/tipitaka
http://www.watnyanaves.net
โปรแกรมเีรียนพระไตรปิฎก จากเว็บไซต์
http://www.learntripitaka.com
 
ที่ เล่มที่ ชื่อเรื่อง รายละเอียด
ชั้นตรี เล่มที่ ๑ นวโกวาท คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๒ พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๑ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๓ พุทธประวัติเล่ม ๑ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๔ พุทธประวัติเล่ม ๒ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๕ พุทธประวัติเล่ม ๓ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๖ วินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๗ ปฐมสมโพธิ คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๘ แบบประกอบนักธรรมตรี - คำแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑) คลิกอ่าน
ชั้นตรี เล่มที่ ๙ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค คลิกอ่าน
๑๐ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๐ แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) คลิกอ่าน
๑๑ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๑ แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินิจฉัย คลิกอ่าน
๑๒ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๒ แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๑๓ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๓ แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป คลิกอ่าน
๑๔ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๔ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท คลิกอ่าน
๑๕ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๕ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลย ธรรมวิภาค คลิกอ่าน
๑๖ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๖ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๑๗ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๗ แบบประกอบนักธรรมตรี - ประมวลปัญหาและเฉลยพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๑๘ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๘ แบบประกอบนักธรรมตรี - ข้อที่ควรจำในวินัยมุข เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๑๙ ชั้นตรี เล่มที่ ๑๙ แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ คลิกอ่าน
๒๐ ชั้นตรี เล่มที่ ๒๐ แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธีสังเขป คลิกอ่าน
๒๑ ชั้นตรี เล่มที่ ๒๑ แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธี เล่ม ๑ คลิกอ่าน
๒๒ ชั้นโท เล่มที่ ๑ พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๒๓ ชั้นโท เล่มที่ ๒ ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒ คลิกอ่าน
๒๔ ชั้นโท เล่มที่ ๓ อนุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๒๕ ชั้นโท เล่มที่ ๔ พุทธานุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๒๖ ชั้นโท เล่มที่ ๕ สังคีติกถา ธรรมสมบัติ (หมวดที่ ๒ สังคีติกถา) คลิกอ่าน
๒๗ ชั้นโท เล่มที่ ๖ วินัยมุข เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๒๘ ชั้นโท เล่มที่ ๗ แบบประกอบนักธรรมโท - วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรมโท คลิกอ่าน
๒๙ ชั้นโท เล่มที่ ๘ แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๐ ชั้นโท เล่มที่ ๙ แบบประกอบนักธรรมโท - ธรรมปริทรรศน์ เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๑ ชั้นโท เล่มที่ ๑๐ แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณ์สังคีติกถา คลิกอ่าน
๓๒ ชั้นโท เล่มที่ ๑๑ แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปัญหาและเฉลยธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ คลิกอ่าน
๓๓ ชั้นโท เล่มที่ ๑๒ แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปัญหาและเฉลยวินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๓๔ ชั้นโท เล่มที่ ๑๓ แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปัญหาและเฉลยอนุพุทธประวัติ คลิกอ่าน
๓๕ ชั้นโท เล่มที่ ๑๔ แบบประกอบนักธรรมโท - ประมวลปัญหาและเฉลยสังคีติ คลิกอ่าน
๓๖ ชั้นโท เล่มที่ ๑๕ แบบประกอบนักธรรมโท - ศาสนพิธี เล่ม ๒ คลิกอ่าน
๓๗ ชั้นเอก เล่มที่ ๑ ธรรมวิจารณ์ คลิกอ่าน
๓๘ ชั้นเอก เล่มที่ ๒ พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓ คลิกอ่าน
๓๙ ชั้นเอก เล่มที่ ๓ วินัยมุข เล่ม ๓ คลิกอ่าน
๔๐ ชั้นเอก เล่มที่ ๔ พระมงคลวิเสสกถา คลิกอ่าน
๔๑ ชั้นเอก เล่มที่ ๕ ธรรมสมบัติ (หมวด ๑๒ คาถาธรรมบทแปล) คลิกอ่าน
๔๒ ชั้นเอก เล่มที่ ๖ สมถกัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๓ ชั้นเอก เล่มที่ ๗ วิปัสสนากัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๔ ชั้นเอก เล่มที่ ๘ ธรรมสมบัติ หมวด ๑๐ สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนา คลิกอ่าน
๔๕ ชั้นเอก เล่มที่ ๙ มหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร คลิกอ่าน
๔๖ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๐ แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ คลิกอ่าน
๔๗ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๑ แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณ์กัมมัฏฐาน คลิกอ่าน
๔๘ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๒ แบบประกอบนักธรรมเอก - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม 3 คลิกอ่าน
๔๙ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๓ แบบประกอบนักธรรมเอก - เรียงความแก้กระทู้ธรรม ชั้นเอก คลิกอ่าน
๕๐ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๔ แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปัญหาและเฉลยธรรม ชั้นเอก คลิกอ่าน
๕๑ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๕ แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปัญหาและเฉลย วินัยบัญญัติ คลิกอ่าน
๕๒ ชั้นเอก เล่มที่ ๑๖ แบบประกอบนักธรรมเอก - ประมวลปัญหาและเฉลย พุทธานุพุทธ คลิกอ่าน

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)
 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก