หน้าหลัก พระธรรม
Search:
"อานนท์เอย ! พึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้ว บัญญัติแล้ว ขอให้ธรรมวินัยอันนั้น จงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งเถิด อย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย"
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
อาจารย์วศิน อินทสระ

“ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา
ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม


 มีพุทธพจน์แห่งหนึ่ง สรุปธรรมทั้งหมดไว้ดังนี้
  ๑. ธรรมทั้งปวง มีฉันทะเป็นมูล (ฉนฺทมูลกา) ๖. ธรรมทั้งปวง มีสติเป็นเจ้าใหญ่ (สตยาธิปเตยฺยา)
  ๒. ธรรมทั้งปวง มีมนสิการเป็นต้นกำเนิด (มนสิการสมฺภวา) ๗. ธรรมทั้งปวง มีปัญญาเป็นยิ่งยอด (ปญฺญุตฺตรา)
  ๓. ธรรมทั้งปวง มีผัสสะเป็นที่ก่อตัวขึ้น (ผสฺสสมุทยา) ๘. ธรรมทั้งปวง มีวิมุติเป็นแก่น (วิมุตฺติสารา)
  ๔. ธรรมทั้งปวง มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม (เวทนาสโมสรณา) ๙. ธรรมทั้งปวง มีอมตะเป็นที่หยั่งลง (อมโตคธา)
  ๕. ธรรมทั้งปวง มีสมาธิเป็นประมุข (สมาธิปมุขา) ๑๐. ธรรมทั้งปวง มีนิพพานเป็นที่สิ้นสุด (นิพพานปริโยสานา)
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) :
สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ

หน้าแรก : หมวดพระธรรม
  อริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ
    ทุกข์ ความทุกข์กายทุกข์ใจ
    สมุทัย เหตุไห้เกิดทุกข์
    นิโรธ ความดับทุกข์
    มรรค หลักปฏิบัติเพื่อดับทุกข์.. คลิกอ่านรายละเอียด
  ไตรสิกขา
    ศีล การละชั่ว
    สมาธิ ทำความดี
    ปัญญา ทำจิตใจให้บริสุทธิ์..
  วิธีสร้างบุญบารมี
    การทำทาน
    การรักษาศีล
    การเจริญภาวนา.. คลิกอ่านรายละเอียด
 
  แก่นแห่งพระพุทธศาสนา.. ไตรลักษณ์, อริยสัจสี่, ปฏิจจสมุปบาท, มัชฌิมาปฏิปทา.. คลิกอ่านรายละเอียด
ประมวลพระพุทธธรรม.. เนื้อหาทั้งหมดในหมวดนี้ คัดลอกมาจากหนังสือ "พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม" โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต).. คลิกอ่านรายละเอียด
  พระไตรปิฏก.. เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น ๓ หมวดคือ พระวินัย, พระสูตร, พระอภิธรรม..
คัมภีร์อรรถกถา..รวบรวมทั้งคัมภีร์อรรกถาภาษาบาลี และคัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย..
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต..หลักสูตรนักธรรม และหลักสูตร ชั้นเปรียญธรรม ๑-๙ ประโยค..
  พุทธศาสนสุภาษิต..
มงคล ๓๘ ประการ..
มิลินทปัญหา..
ทศชาติชาดก..
โลกธรรม ๘ : สุขหรือทุกข์..
ธรรมะบรรยาย
  ธรรมะออนไลน์ : รวมธรรมบรรยาย สำหรับฟังออนไลน์ หรือสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปศึกษาต่อได้..
หนังสือธรรมะ : รวมหนังสือธรรมะที่น่าอ่าน โดย พระเกจิอาจารย์ชั้นนำ เช่น ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านปัญญานันทภิกขุ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) เป็นต้น.. คลิกดูรายละเอียด
วีดีโอธรรมะ : รวบรวมวีดีโอ และคลิปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา คลิกดูรายละเอียด
 
  ทศพิธราชธรรม.. หลักธรรมหรือคุณธรรมประจำตน ของผู้ปกครองบ้านเมือง..
หลักธรรมสำหรับฆราวาส.. หลักธรรมที่สามัญชนทั่วไปควรรู้ และนำไปประพฤติปฏิบัติ..

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)
 

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก