หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1รวมจิตให้พอดีเป็นสมาธิ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
2รวมจิตให้เป็นหนึ่งพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
3รวมใจ.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
4รสพระธรรมชนะรสทั้งปวง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
5รสพระธรรมชนะรสทั้งปวง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
6รอยของพระธรรมพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 08
7ระงับกายสังขาร (หายใจเข้า - ออก)สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 02
8ระดมธรรมพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 01
9ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (07)
10ระวังอย่าให้มียินดียินร้ายพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 14
11รักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด(38.54)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
12รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใดพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)พอรู้ทางก็สุขแท้
13รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด(๓๗.๕๙)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘
14รักธรรมก็เจริญ ชังธรรมก็เสื่อม 41.12พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
15รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า 38.43 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
16รักลูกต้องปลูกนิสัยที่ดีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 11
17รักษากาย วาจา ใจ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
18รักษากาย.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
19รักษาจิตดวงเดียว.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
20รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยงพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
21รักษาจิตให้คงที่มีความสุขพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 29
22รักษาจิตให้ดีอย่าให้มีอคติสี่พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
23รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท (โรงแรมแอมบาสเดอร์ อชันตา ออรัง)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จาริกบุญ จารึกธรรม
24รักษาศีล ๘ อย่าพูดแค่ว่าได้บุญ ต้องรู้ว่าศีล ๘ มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไรพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
25รักษาศีลอย่าคิดมากพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
26รักษาศีลอุโบสถเพื่ออะไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 27
27รักษาสัจจะความจริงใจพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
28รักษาใจพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (02)
29รักษาใจ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
30รักษาใจอย่าให้ลำเอี้ยง 4 อย่างพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
         

หน้า   1 2 3
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก