หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
2ยกย่องคนดีที่สร้างสรรค์พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 23
3ยกเครื่องสังคมไทย(๒๙.๑๓)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)สารบัญ มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา
4ยอดครูผู้ฝึกคนพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 13
5ยอมตายกับความเพียร 23 สค 21 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (01)
6ยาพิษเผาลน4 เม.mp3พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (04)
7ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น ยามบ้านเมืองเซเขาสร้าง RCA ให้ลูกหลานมั่วสุม (๔๑.๑๗)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะ จากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
8ยาระงับสรรพโรคพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
9ยารักษาใจต้องรักษาด้วยธรรมพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
10ยาแก้กิเลส 23 เมย 22 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
11ยินดีในการทำความเพียร.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
12ยินดีในการปฏิบัติธรรม.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
13ยิ่งให้ ยิ่งได้พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 06
14ยึดพระธรรมเป็นที่พึ่ง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
15ยึดพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
16ยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้นพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
17ยึดแบบฉบับของผู้เห็นภัย 27 มิย 22พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
18ยืน เดิน นั่ง นอน ปราศจากทุกข์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
19ยืนบนฐานของตัวให้มั้น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า (๓๖.๒๖)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะ จากเหตุการณ์ ๒๕๔๔
20ยืมเขามาถึงเวลาต้องคืนเขาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (07)
21ยืมเขามาอย่าทำเล่นพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (07)
22ยุวธรรมสำหรับยุวชนพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
23ยุ่งเพราะยึดพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (14)
24ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ (ณ อโศการาม เมืองปัตนะ)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จาริกบุญ จารึกธรรม
         

หน้า   1
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก