หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1พญานกกระจอก.mp3หลวงปู่จันทา ถาวโรCD_083 (03)
2พญามารพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (05)
3พบความจริงที่ใจ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
4พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย (๒๔.๐๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะหลากหลาย ในปี ๒๕๔๖
5พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:การอยู่ประพฤติพรหมจรรยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
6พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:นโม , ไตรสรณคมน์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
7พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๑ -:ไตรรัตนะ : พุทธรัตนะ-ธรรมรัตนะ-สังฆร...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
8พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ความวิเวกเป็นสุขพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
9พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
10พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๒ -:ไตรสิกขา : ศีลสิกขา-สมาธิสิกขา-ปัญญา...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
11พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:การปฏิบัติที่ไม่ผิดพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
12พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:ความไม่เบียดเบียนเป็นสุขพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
13พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๓ -:ไตรโลกุตตรธรรม : มรรค-ผล-นิพพานพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
14พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
15พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:ความคลายกำหนัดเป็นสุขพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
16พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:สิ่งที่หาได้ยาก 4 อย่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
17พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๔ -:ไตรลักษณ์ : อนิจจลักษณ์-ทุกขลักษณ์-อ...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
18พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุขพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
19พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:อาหารของอวิชชาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
20พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:ไตรวัฎฎ์ : กิเลสวัฎฎ์-กรรมวัฎฎ์-วิบา...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
21พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:ความรักเสมอตนไม่มี , สุขอื่นยิ่งกว่า...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
22พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:อาหารของอวิชชาและวิมุตพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
23พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:ไตรภพ : กามภพ-รูปภพ-อรูปภพพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
24พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๗ -:หิริโอตตัปปะ : ความละอายและเกรงกลัวต...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
25พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๗ -:ไตรตัณหา : กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณห...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
26พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๘ -:ไตรทวาร : กายทวาร-วจีทวาร-มโนทวารพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
27พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๙ -:ไตรเหตุ : โลภเหตุ-โทสเหตุ-โมหเหตุพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
28พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ ๑๐ -:ไตรกรรม : กุศลกรรม-อกุศลกรรม-อัพยาก...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
29พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ ๑๑ -:ไตรมาส : ศีลมาส-สมาธิมาส-ปัญญามาสพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
30พรรษากาลเทศนา กันณ์ 0๘ -:สัญญา 4 ประการ : ขาดทุน เสมอตัว กำไร...พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
         

หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก