หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1ทกุข์มีเพราะยินดียินร้ายพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 07
2ทนถอนหัวหนาม 25 มีค 22พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
3ทนทุกข์เพื่อสุข 25 พค 21 Aพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (01)
4ทรมานกิเลสตนพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
5ทรมานตนพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (07)
6ทรมานตนพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
7ทรัพย์สมบัติคืออะไร ?พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 02
8ทวนกระแสของโลกตามทางของพระพุทธเจ้า.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
9ทวนกระแสจิตไม่หลงติดสมมุติพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
10ทวนกระแสเข้าภายในพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
11ทวนกระแสโลก 26 ตค 24.mp3พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (04)
12ทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา (๕๕.๔๖)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะหลากหลาย ในปี ๒๕๔๖
13ทัศนาจรทางปัญญาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
14ทัศนาจรนิวซีแลนด์พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 21
15ทางของศาสดาและสาวก 11 มิ.ย. 24 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (04)
16ทางชีวิตของอารยชน เริ่มต้นด้วยปัจจัย ๒ มีหน่วยหนุนประคองอีก ๕ รวมเป็นแสงอรุณ ๗ รัศมีพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
17ทางชีวิตดีงามมีอยู่ก็ดีแล้ว แต่คนที่ยังอยู่นอกทางเล่า ทำอย่างไรจะให้เขาเข้ามาเดินพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
18ทางชีวิตที่ประเสริฐพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 15
19ทางดำเนินของผู้มีปัญญาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (12)
20ทางปฏิบัติที่ถูกต้องชี้ลงที่กายวาจาใจของเรา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
21ทางพระนิพพาน.mp3หลวงปู่จันทา ถาวโรCD_083 (03)
22ทางพ้นทุกข์.mp3หลวงปู่จันทา ถาวโรCD_083 (02)
23ทางรู้แจ้งเห็นจริง - ธรรมปฏิบัติพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
24ทางสร้างสรรค์พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 09
25ทางสองสายพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
26ทางสายกลาง เพื่อชีวิตสังคมที่สุขสมบูรณ์ (พระคันธกุฎี)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)จาริกบุญ จารึกธรรม
27ทางสายกลาง ๑พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
28ทางสายกลาง ๒พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
29ทางสายเอกสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 13
30ทางออกจากทุกข์พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
         

หน้า   1 2 3 4 5 6 7
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก