หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1ตกแต่งเรือนใจพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (08)
2ตนเป็นที่พึ่งของตนพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (09)
3ตนเป็นที่พึ่งของตน - ธรรมปฏิบัติพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (02)
4ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน (๒)พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (07)
5ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (03)
6ตรวจดูกายดูใจตนเองพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
7ตรวจดูภายนอกเพื่อเตรียมตัวปฏิบัติ.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
8ตลาดมรรคผลนิพาน 17 มีค 21 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (01)
9ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์ (56.27)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
10ตอบปัญหาธรรมะพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
11ตอบปัญหาธรรมะคนไทยในอเมริกา-วอชิงตันพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
12ตอบปัญหาลูกวัดพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
13ตอบเรื่อง สมานฉันท์  [56.24]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
14ตอบเรื่อง สิทธิเพศที่ 3-2-1 [55.07]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
15ตักน้ำใส่ถังแตก.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
16ตักเตือน หรือซ้ำเติม (๒๗.๔๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)สารบัญ มองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา
17ตัณหาดีงไป ดึงกลับพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาอีสาน 55 ขันธ์
18ตัณหาพาท่องทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
19ตัณหาพาท่องทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (11)
20ตัณหายิ่งกว่าแม่น้ำหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโปหลักธรรมเพื่อความสุขในชีวิต
21ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 06
22ตัณหาเหตุแห่งทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (12)
23ตัณหาไม่มีเมืองพอพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
24ตัดกรรมพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)CD_042 (01)
25ตัดกระแสด้วยสติพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
26ตันหาพาก่อทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (07)
27ตันหาพาท่องทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (06)
28ตันหาเป็นเหตุพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
29ตัวของเราจริงหรือพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 06
30ตัวตน ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
         

หน้า   1 2 3
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก