หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1ชฎิล 3 พี่น้อง เมย 33.mp3หลวงปู่จันทา ถาวโรCD_083 (06)
2ชนะความชั่ว รักษาความดีไว้พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 30
3ชนะความชั่วด้วยความดีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 31
4ชนะชั่วด้วยความดีพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 21
5ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่  แต่แค่หน้าที่ปริญญา ก็ยังไม่รู้จัก (ส่วน ถาม-ตอบ) [40.08]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
6ชอบอ้างกันนักว่าอริยสัจสี่ แต่แค่หน้าที่ปริญญา ก็ยังไม่รู้จัก  [23.00]พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙
7ชาติความเกิดเป็นทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
8ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโปหลักธรรมเพื่อความสุขในชีวิต
9ชาวพุทธควรมีปัญญาพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (17)
10ชาวพุทธต้องอยู่ด้วยปัญญาพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 26
11ชาวพุทธต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญาพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 21
12ชาวพุทธไทยใจกว้างขวางพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 29
13ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
14ชำแหละกายรักษาจิตพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
15ชีวิตกับที่พึงพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
16ชีวิตกับสภาพแวดล้อมพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 07
17ชีวิตกีฬา: ชีวิตที่สนุกเหมือนเล่นกีฬาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
18ชีวิตขึ้นอยู่กับการกระทำพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
19ชีวิตคือการต่อสู้พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (10)
20ชีวิตคือการต่อสู้พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (09)
21ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลังพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (01)
22ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน.พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
23ชีวิตคืออะไรพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 02
24ชีวิตคืออะไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 15
25ชีวิตจะตกต่ำถ้าเอากิเลสเป็นผู้นำพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (03)
26ชีวิตจะตกตํ่าถ้าเอากิเลสนำทางพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (16)
27ชีวิตจะพ้นภัยถ้าอาศัยธรรมนำทางพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (17)
28ชีวิตที่รู้ผิดทางสร้างปัญหาพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 25
29ชีวิตนี้ต้องการอะไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 15
30ชีวิตนี้มีค่าพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 09
         

หน้า   1 2 3
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก