หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม

 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | 
 
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1จงกำหนดเห็นความตายพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (10)
2จงตั่งใจทำความเพียรพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (01)
3จงทำที่พึ่งให้แก่ตนพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (02)
4จงรักษาจิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
5จงหาแล้วจะพบพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 17
6จงห่วงตนเองพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
7จงอยู่อย่างไทมีใจสูงพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 09
8จงเป็นอยู่ด้วยธรรมะพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 16
9จงเอาชนะใจตัวเองพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
10จงใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 10
11จดจำแต่ไม่ภาวนาพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
12จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๑ (๕๓.๔๒)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
13จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒ (๔๘.๔๗)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคมอยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม
14จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒ (๕๒.๔๖)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมบรรยาย ๒๕๕๐
15จตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไปตอนที่ ๑ (๕๓.๔๓)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)กระแสจตุคามฯ ไหลท่วมมาแล้วก็แห้งไป แต่สังคมอยู่ได้ ด้วยกระแสธรรม
16จนตรอกออกปัญญา 12 ก.ค. 22 Bพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
17จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน 9 ส.ค. 22พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (03)
18จริต 6 อย่างพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
19จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 1 (61.54)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
20จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 2 (62.23)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
21จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ 3 (31.46)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
22จริยธรรมของนักการเมือง (43.07)พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)ธรรมะสู่การเมือง
23จริยาวัตรของสมเด็จย่าพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 23
24จะบริสุทธิด้วยปัญญา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
25จะปลงใจลงที่ไหน 1 มีค 22 Aพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)CD_101 (02)
26จะพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างไรพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
27จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตนเองพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (04)
28จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยฝึกจิตพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (06)
29จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
30จะรักษามรดกไว้ได้อย่างไรพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 22
         

หน้า   1 2 3 4 5
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก