หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามอริยสัจสี่ และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งามสมุทัยอริยสัจ(สมุทัย) :: [ชีวิตเป็นไปอย่างไร และกระบวนการเกิด ทุกข์ อนุโลมปฏิจจสมุปบาท]
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1กฏธรรมดาของสัตว์ทั้งหลายย่อมไปตามกรรมพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
2การควบคุมกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
3การเกิดขึ้นแห่งกระแสปฎิจจสมุปบาทพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
4การเกิดบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
5คนเราพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะความไม่รู้พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (15)
6ความทุกข์เกิดจากจิตไม่รู้ความจริง (อบรมจิตให้พ้นจากทุกข์.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
7ความเกิด.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
8ความเกิดดับ.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
9ความเกิดเป็นทุกข์.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
10ความแก่.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
11จิตยึดมั่นในที่ใดภพก็เกิดที่นั้น.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
12ชาติความเกิดเป็นทุกข์พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (10)
13ทุกข์ควรกำหนดรู้-เหตุแห่งทุกข์ตามความเป็นจริง.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
14ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
15ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 02
16ปฏิจจสมุปบาท.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (01)
17พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๕ -:อาหารของอวิชชาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
18พรรษากาลเทศนา กัณฑ์ 0๖ -:อาหารของอวิชชาและวิมุตพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 04
19ภพ-ชาติ สัมมาทิฏฐิพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)ธรรมเทศนา - ภาษาไทย 105 ขันธ์
20มาฆบูชาเทศนา กัณฑ์ ๒ -:อิทัปปัจจยตาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 05
21วัฏสงสารพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
22วัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลาย.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
23วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป..นัย ๑สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 05
24วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป..นัย ๒สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 05
25สรุปปฎิจจสมุปบาทและอริยสัจจ์พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 12
26สังขารเกิดดับพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (10)
27สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 05
28สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
29สิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (14)
30อวิชชา.mp3พระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก