หน้าหลัก ธรรมะออนไลน์ เรียงตามไตรสิกขา และชื่อเรื่อง
Search:
หน้าแรก : หมวดธรรมออนไลน์

“..... บุคคลที่ยังมีตัณหา มานะ ทิฎฐิ อาศัยอยู่ ย่อมมีความหวั่นไหว
ความหวั่นไหวย่อมไม่มี แก่บุคคลที่ไม่มีตัณหา มานะ และทิฎฐิอาศัยอยู่
เมื่อความหวั่นไหวไม่มี ย่อมมี ความสงบระงับ
เมื่อมีความสงบระงับ ย่อมไม่มีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไม่มี
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี โลกนี้และโลกหน้า และระหว่างโลกทั้ง ๒ ก็ไม่มี
นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์

หนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม


ไตรสิกขา::[ พิจารณาขันธ์ 5 เป็นไตรลักษณ์]
ที่ ชื่อเรื่อง พระอาจารย์ ชื่อแผ่น คลิกฟัง
1การทำงานคือการปฏิบัติธรรม การมีชีวิตด้วยจิตว่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
2การมีชีวิตด้วยจิตว่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 01
3การอบรมจิตใจให้รู้ในไตรลักษณ์.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
4ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยงพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (01)
5ความว่าง สงบ หลุดพ้นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 03
6ชีวิตว่างพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 10
7ต้นตอและที่ดับของพระพุทธศาสนาพระราชนิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)CD_045
8ปล่อยวางวิญญาณหกพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (12)
9ฝึกจิตให้ดี อัตตภาพนี้ไม่เที่ยงพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (08)
10พิจารณาให้เห็นไตรลักษณญานพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (13)
11รักษาจิตอย่าให้ติดอยู่กับของไม่เที่ยงพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (05)
12รูปนามไม่เทียงพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
13รูปนามไม่เที่ยง (๒)พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (11)
14รูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (03)
15สังขารที่เที่ยงย่อมไม่มีพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)CD_207 (09)
16สังขารไม่เที่ยง.mp3หลวงปู่จันทา ถาวโรCD_083 (04)
17สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตาในฐานะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 03
18สิ่งอะไรเป็นอนัตตาสิ่งนั้นเราสลัดออกได้.mp3พระโพธิธรรมาจารย์เถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)CD_007 (02)
19สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จักพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)แผ่นที่ 11
20สุญญตา ๑ กำหนดป่า – แผ่นดินสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
21สุญญตา ๒ กำหนดอากาศ – วิญญาณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
22สุญญตา ๓ อนิมิตตเจโตสมาธิ – นิพพานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
23สุญญตา ๔ นิยยานิกธรรมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
24สุญญตา ๕ สมาธินิมิตสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
25สุญญตา ๖ ศีล สมาธิ ปัญญาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
26สุญญตา ๗ วิธีฟังธรรม – ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯแผ่นที่ 01
27หลักอนิจจังพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (12)
28หลักอนิจจ้ง ทุกขุง อนัตตาพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (06)
29หลักใจคือไตรลักษณ์พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)แผ่นที่ 10
30อนัตตาพระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)CD_069 (08)
         
หน้า   1 2
 

ย้อนกลับ

ฟังธรรมะบรรยาย
(มากกว่า ๔,๐๐๐ ไฟล์)

อ่านพระไตรปิฎก
(คัมภีร์สำคัญทางพุทธศาสนา)
อ่านหนังสือธรรมะออนไลน์
(โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง)
วิธีปฏิบัติธรรม
(ธรรมะภาคปฏิบัติ)

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา
     จุดหมายสูงสุด ของพระพุทธศาสนา พึงบรรลุได้ด้วยความสุขหรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุข มิใช่บรรลุด้วยความทุกข์ หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์
      ผู้ปฏิบัติจะต้องไม่ติดใจหลงไหลในความสุขที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ปล่อยให้ความสุขที่เกิดขึ้นนั้น ครอบงำ
        จิตใจของตน ยังมีจิตใจเป็นอิสระ สามารถก้าวหน้าไปในธรรมเบื้องสูง ต่อๆ ไป จนบรรลุความเป็นอิสระ
        หลุดพ้นโดยบริบูรณ์
      ซึ่งเมื่อบรรลุจุดหมายนั้นแล้ว ก็สามารถเสวยความสุขที่เคยเสวยมาแล้ว โดยที่ความสุขนั้น ไม่มีโอกาส
        ครอบงำจิตใจ ทำให้ติดพันหลงไหลได้เลย
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

หลักแห่งพระพุทธศาสนาโดยสรุป
     พุทธศาสนาคือวิชาและระเบียบปฏิบัติ เพื่อให้รู้สิ่งทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งทั้งปวง มีสภาพตามที่เป็นจริง คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวหรือของตัว ; แต่สัตว์ทั้งหลายยังหลงรัก หลงยึดติดสิ่งทั้งปวง เพราะอำนาจของการยึดมั่นที่ผิด ในพุทธศาสนามีวิธี ปฏิบัติเรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ตัดการติดการยึดมั่นนั้นเสีย อุปาทาน การยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึด คือ ขันธ์ทั้งห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
      เมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้า ตามที่เป็นจริง ก็จะสามารถเข้าใจสิ่งทั้งปวงจนถึงกับเบื่อหน่ายคลายความอยาก ไม่ยึดอะไร ติดอะไร และเราควรจะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่า "เป็นอยู่ชอบ" คือให้ วันคืนเต็มไปด้วยความปีติ ปราโมทย์ อันเกิดมาจากการกระทำที่ดีที่งามที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำ แล้วระงับความฟุ้งซ่าน เกิดสมาธิ เกิดความเห็นแจ้งได้เรื่อยๆ ไป จนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่าย ความคลายออก ความหลุดพ้น และนิพพานได้ตามความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม
      ถ้าเราจะรีบเร่งทำให้ได้ผลเร็วขึ้น ก็มีแนวปฏิบัติที่เรียกว่า วิปัสสนาธุระ เริ่มตั้งแต่มี ความประพฤติบริสุทธิ์ มีใจบริสุทธิ์ มีความเห็นบริสุทธิ์ เรื่อยขึ้นไปจนถึงมีปัญญา คือความเห็นแจ้งบริสุทธิ์ ในที่สุดก็จะตัดกิเลสที่ผูกมัดคนให้ติดอยู่กับวิสัยโลกออกเสียได้ เรียกว่า การบรรลุมรรคผล
ท่านพุทธทาสภิกขุ : คู่มือมนุษย์สงวนลิขสิทธิ์โดย ธรรมะพีเดีย.คอม
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์
อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา

www.thammapedia.com
( ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม )
Copyright © 2008 ALL RIGHTS RESERVED
 
 
หน้าหลัก